Vietnamese - 7


ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
=== Vietnamese Scripts ===
.
======= Day 1 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
Congratulations!
.
.
Vẻ ngoài của em trở lại như cũ sớm chừng nào...
Mình thật ngu ngốc.
Pamela!
Pam!
Dolly, cô gọi tài xế đến đón tôi được không?
Vâng thưa bà.
- Khỏi khỏi, Buồn Bã.
Đừng làm phiền Quý cô Kỳ Lân, được chứ?
Xin lỗi cổ mới dưới quê lên.
 Ngại ghê á.
Tôi thích cô trong bộ "Hành Trình Thần Tiên" phần  lắm.
Bố gõ địa chỉ rồi nhìn vào
danh sách các địa danh Trelews,
và click vào cái đầu tiên phải không?
Bố giống y hệt Arthur!
Vẻ ngoài của em trở lại như cũ sớm chừng nào...
Mình thật ngu ngốc.
Pamela!
Pam!
Dolly, cô gọi tài xế đến đón tôi được không?
Vâng thưa bà.
- Khỏi khỏi, Buồn Bã.
Đừng làm phiền Quý cô Kỳ Lân, được chứ?
Xin lỗi cổ mới dưới quê lên.
 Ngại ghê á.
Tôi thích cô trong bộ "Hành Trình Thần Tiên" phần  lắm.
Bố gõ địa chỉ rồi nhìn vào
danh sách các địa danh Trelews,
và click vào cái đầu tiên phải không?
Bố giống y hệt Arthur!
Vẻ ngoài của em trở lại như cũ sớm chừng nào...
Mình thật ngu ngốc.
Pamela!
Pam!
Dolly, cô gọi tài xế đến đón tôi được không?
Vâng thưa bà.
- Khỏi khỏi, Buồn Bã.
Đừng làm phiền Quý cô Kỳ Lân, được chứ?
Xin lỗi cổ mới dưới quê lên.
 Ngại ghê á.
Tôi thích cô trong bộ "Hành Trình Thần Tiên" phần  lắm.
Bố gõ địa chỉ rồi nhìn vào
danh sách các địa danh Trelews,
và click vào cái đầu tiên phải không?
Bố giống y hệt Arthur!
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-3-8