Vietnamese - 6


ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
=== Vietnamese Scripts ===
.
======= Day 1 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
Congratulations!
.
.
Tiến thẳng theo đoạn đường đã đánh dấu
Tiến thẳng tới...
Tiếp tục lo lắng về Gwen nào!
Ta sẽ tìm đường tới đó, chàng trai,
 Tôi bỏ.
Whao...
Whoa. Whoa.
Đừng vội mà.
Làm đi anh.
Mạnh hơn nữa.
 MẤT TÍCH NGÀY THỨ BA MƯƠI
Quần áo đẹp.
Thuốc nhuộm tóc.
Đồ trang điểm. Nhíp nhổ.
Phòng gym có tầm nhìn ra hồ.
Tiến thẳng theo đoạn đường đã đánh dấu
Tiến thẳng tới...
Tiếp tục lo lắng về Gwen nào!
Ta sẽ tìm đường tới đó, chàng trai,
 Tôi bỏ.
Whao...
Whoa. Whoa.
Đừng vội mà.
Làm đi anh.
Mạnh hơn nữa.
 MẤT TÍCH NGÀY THỨ BA MƯƠI
Quần áo đẹp.
Thuốc nhuộm tóc.
Đồ trang điểm. Nhíp nhổ.
Phòng gym có tầm nhìn ra hồ.
Tiến thẳng theo đoạn đường đã đánh dấu
Tiến thẳng tới...
Tiếp tục lo lắng về Gwen nào!
Ta sẽ tìm đường tới đó, chàng trai,
 Tôi bỏ.
Whao...
Whoa. Whoa.
Đừng vội mà.
Làm đi anh.
Mạnh hơn nữa.
 MẤT TÍCH NGÀY THỨ BA MƯƠI
Quần áo đẹp.
Thuốc nhuộm tóc.
Đồ trang điểm. Nhíp nhổ.
Phòng gym có tầm nhìn ra hồ.
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-3-8