Vietnamese - 5


ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
=== Vietnamese Scripts ===
.
======= Day 1 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
Congratulations!
.
.
cắm sừng anh hay gì đó.
Vậy em phải làm gì để anh
sáng tác nguyên một album cho em đây?
Thôi nào. Đừng tham lam thế chứ.
Giữ Ronan ở nguyên đó, Saal.
Chúng tôi sẽ lo người dân ở dưới này.
Không thể tin được là
mình nhận lệnh từ một con chuột lang.
Chúa Tể Những Vì Sao.
 NGÀY  - BỎ XE    -   NGÀY  - TỰ SÁT?
NGÀY  - ĐĂNG BÌNH LUẬN NẶC DANH
 TRÊN TRANG WEB CỦA ELLEN ABBOTT
cô làm thế này với mục đích gì chứ?
Missouri có án tử hình không thế?
Mình chắc là cậu sợ đến chết luôn!
cắm sừng anh hay gì đó.
Vậy em phải làm gì để anh
sáng tác nguyên một album cho em đây?
Thôi nào. Đừng tham lam thế chứ.
Giữ Ronan ở nguyên đó, Saal.
Chúng tôi sẽ lo người dân ở dưới này.
Không thể tin được là
mình nhận lệnh từ một con chuột lang.
Chúa Tể Những Vì Sao.
 NGÀY  - BỎ XE    -   NGÀY  - TỰ SÁT?
NGÀY  - ĐĂNG BÌNH LUẬN NẶC DANH
 TRÊN TRANG WEB CỦA ELLEN ABBOTT
cô làm thế này với mục đích gì chứ?
Missouri có án tử hình không thế?
Mình chắc là cậu sợ đến chết luôn!
cắm sừng anh hay gì đó.
Vậy em phải làm gì để anh
sáng tác nguyên một album cho em đây?
Thôi nào. Đừng tham lam thế chứ.
Giữ Ronan ở nguyên đó, Saal.
Chúng tôi sẽ lo người dân ở dưới này.
Không thể tin được là
mình nhận lệnh từ một con chuột lang.
Chúa Tể Những Vì Sao.
 NGÀY  - BỎ XE    -   NGÀY  - TỰ SÁT?
NGÀY  - ĐĂNG BÌNH LUẬN NẶC DANH
 TRÊN TRANG WEB CỦA ELLEN ABBOTT
cô làm thế này với mục đích gì chứ?
Missouri có án tử hình không thế?
Mình chắc là cậu sợ đến chết luôn!
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-3-8