Vietnamese - 4


ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
=== Vietnamese Scripts ===
.
======= Day 1 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
Congratulations!
.
.
Cám ơn!
Đây thưa bà!
Thật vinh hạnh khi được đưa đón bà.
Chẳng ai thích kẻ bốc phét đâu.
Tạm biệt. Tôi yêu cô.
Đã đến lúc chết...
Nghĩa là sao ta?
Oh kệ, vào thôi.
Chuẩn bị trang phục đi.
-  Bắc cực đang kết nối.
Sir, Họ đã bắn rơi chiếc xe trượt tuyết!
Nhưng sir, Arthur.
Cậu ấy vẫn cố gắng tiếp tục
Arthur! Arthur! Arthur! Arthur!
một bài hát, thì em sẽ phải...
Cám ơn!
Đây thưa bà!
Thật vinh hạnh khi được đưa đón bà.
Chẳng ai thích kẻ bốc phét đâu.
Tạm biệt. Tôi yêu cô.
Đã đến lúc chết...
Nghĩa là sao ta?
Oh kệ, vào thôi.
Chuẩn bị trang phục đi.
-  Bắc cực đang kết nối.
Sir, Họ đã bắn rơi chiếc xe trượt tuyết!
Nhưng sir, Arthur.
Cậu ấy vẫn cố gắng tiếp tục
Arthur! Arthur! Arthur! Arthur!
một bài hát, thì em sẽ phải...
Cám ơn!
Đây thưa bà!
Thật vinh hạnh khi được đưa đón bà.
Chẳng ai thích kẻ bốc phét đâu.
Tạm biệt. Tôi yêu cô.
Đã đến lúc chết...
Nghĩa là sao ta?
Oh kệ, vào thôi.
Chuẩn bị trang phục đi.
-  Bắc cực đang kết nối.
Sir, Họ đã bắn rơi chiếc xe trượt tuyết!
Nhưng sir, Arthur.
Cậu ấy vẫn cố gắng tiếp tục
Arthur! Arthur! Arthur! Arthur!
một bài hát, thì em sẽ phải...
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-3-8