Vietnamese - 3


ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
=== Vietnamese Scripts ===
.
======= Day 1 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
Congratulations!
.
.
Tất cả đã được sắp xếp.
Từ từ. Được rồi.
- Woo-woo-woo.
Thật là điên rồ.
 Thật là điên rồ.
Ôi...
Con điếm chết tiệt.
Đừng lo, rồi hai người
sẽ có rất nhiều con cái thôi.
Vết thương phù hợp với hành vi
thì em sẽ cảm thấy được là chính mình sớm chừng đó.
Anh sẽ đi mua mấy thứ đồ lặt vặt cho đêm nay,
chúng ta sẽ xem Sharon Schieber,
rồi cuối cùng sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Em nghĩ em nên xem
Tất cả đã được sắp xếp.
Từ từ. Được rồi.
- Woo-woo-woo.
Thật là điên rồ.
 Thật là điên rồ.
Ôi...
Con điếm chết tiệt.
Đừng lo, rồi hai người
sẽ có rất nhiều con cái thôi.
Vết thương phù hợp với hành vi
thì em sẽ cảm thấy được là chính mình sớm chừng đó.
Anh sẽ đi mua mấy thứ đồ lặt vặt cho đêm nay,
chúng ta sẽ xem Sharon Schieber,
rồi cuối cùng sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Em nghĩ em nên xem
Tất cả đã được sắp xếp.
Từ từ. Được rồi.
- Woo-woo-woo.
Thật là điên rồ.
 Thật là điên rồ.
Ôi...
Con điếm chết tiệt.
Đừng lo, rồi hai người
sẽ có rất nhiều con cái thôi.
Vết thương phù hợp với hành vi
thì em sẽ cảm thấy được là chính mình sớm chừng đó.
Anh sẽ đi mua mấy thứ đồ lặt vặt cho đêm nay,
chúng ta sẽ xem Sharon Schieber,
rồi cuối cùng sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Em nghĩ em nên xem
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-3-8