Vietnamese - 2


ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
=== Vietnamese Scripts ===
.
======= Day 1 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
Congratulations!
.
.
lựa chọn nữa, đúng chứ?
Cuối cùng cũng nhận nhé.
Thằng ăn trộm!
Ngươi sẽ không bao giờ động được vào ngài Ronan đâu.
Hãy bắn chúng trước khi chúng tới được mặt đất.
Nhanh nào!
Nhiều tuần liền rồi tôi mới có
hàng xóm đàng hoàng đấy.
Tôi không biết là tôi
NGÀY  - TỰ SÁT?
NGÀY  - BỎ ĐI TẤT CẢ ĐỒ ĐẠC QUẦN ÁO
bằng bất cứ giá nào!
tới Trelewwww!
Margaret,
Đưa tui cái áo Noel nào.
lựa chọn nữa, đúng chứ?
Cuối cùng cũng nhận nhé.
Thằng ăn trộm!
Ngươi sẽ không bao giờ động được vào ngài Ronan đâu.
Hãy bắn chúng trước khi chúng tới được mặt đất.
Nhanh nào!
Nhiều tuần liền rồi tôi mới có
hàng xóm đàng hoàng đấy.
Tôi không biết là tôi
NGÀY  - TỰ SÁT?
NGÀY  - BỎ ĐI TẤT CẢ ĐỒ ĐẠC QUẦN ÁO
bằng bất cứ giá nào!
tới Trelewwww!
Margaret,
Đưa tui cái áo Noel nào.
lựa chọn nữa, đúng chứ?
Cuối cùng cũng nhận nhé.
Thằng ăn trộm!
Ngươi sẽ không bao giờ động được vào ngài Ronan đâu.
Hãy bắn chúng trước khi chúng tới được mặt đất.
Nhanh nào!
Nhiều tuần liền rồi tôi mới có
hàng xóm đàng hoàng đấy.
Tôi không biết là tôi
NGÀY  - TỰ SÁT?
NGÀY  - BỎ ĐI TẤT CẢ ĐỒ ĐẠC QUẦN ÁO
bằng bất cứ giá nào!
tới Trelewwww!
Margaret,
Đưa tui cái áo Noel nào.
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-3-8