Vietnamese - 1


ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
=== Vietnamese Scripts ===
.
======= Day 1 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
Congratulations!
.
.
Em sẽ bị khinh rẻ. Tất cả
mọi người sẽ ghét bỏ em.
Em muốn Nick phải vào tù
là điều sai trái sao?
Hắn nên bị tống vào tù
tôi nghĩ bà biết mà?
Một ngày nọ bà ấy bay qua cửa sổ.
Qua cửa sổ à?
Chỉ thế thôi à, bà Travers?
Thấy mấy vòng xoắn không?
- Con đi đây.
- Được. Chúc may mắn, con yêu.
May mắn chả giúp được gì lúc này hết.
Nếu cổ cố khởi động đảo
 Khúc Côn Cầu thì nó sập mất.
Em sẽ bị khinh rẻ. Tất cả
mọi người sẽ ghét bỏ em.
Em muốn Nick phải vào tù
là điều sai trái sao?
Hắn nên bị tống vào tù
tôi nghĩ bà biết mà?
Một ngày nọ bà ấy bay qua cửa sổ.
Qua cửa sổ à?
Chỉ thế thôi à, bà Travers?
Thấy mấy vòng xoắn không?
- Con đi đây.
- Được. Chúc may mắn, con yêu.
May mắn chả giúp được gì lúc này hết.
Nếu cổ cố khởi động đảo
 Khúc Côn Cầu thì nó sập mất.
Em sẽ bị khinh rẻ. Tất cả
mọi người sẽ ghét bỏ em.
Em muốn Nick phải vào tù
là điều sai trái sao?
Hắn nên bị tống vào tù
tôi nghĩ bà biết mà?
Một ngày nọ bà ấy bay qua cửa sổ.
Qua cửa sổ à?
Chỉ thế thôi à, bà Travers?
Thấy mấy vòng xoắn không?
- Con đi đây.
- Được. Chúc may mắn, con yêu.
May mắn chả giúp được gì lúc này hết.
Nếu cổ cố khởi động đảo
 Khúc Côn Cầu thì nó sập mất.
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-6-5