Vietnamese - 1


In association with
-SPEAK WITH EASE-
Copyright © 35551
(1977)

======================
.
===== ChatFellow =====
.
=== Vietnamese Scripts ===
.
======= Day 1 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
CEO Ben Arnold (and Team)
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
Congratulations!
.
.
Ô, cháu yêu.
Ta thấy việc này hồi xưa rồi.
Họ gọi nó là "Hết cách"
Đó là con anh. Anh sẽ không bỏ rơi nó đâu.
Anh muốn ở lại.
Anh phải có trách nhiệm.
Vấn đề chẳng phải là anh có muốn ở lại hay không.
Anh muốn ở lại với cô ta.
Yeah, họ đã thành công!
Baymax đâu?
Cô có nghe tôi không?
Tên cô là gì?
Abigail Callaghan.
sự mất tích của con gái chúng tôi.
Amy Tuyệt Vời của chúng tôi.
Ô, cháu yêu.
Ta thấy việc này hồi xưa rồi.
Họ gọi nó là "Hết cách"
Đó là con anh. Anh sẽ không bỏ rơi nó đâu.
Anh muốn ở lại.
Anh phải có trách nhiệm.
Vấn đề chẳng phải là anh có muốn ở lại hay không.
Anh muốn ở lại với cô ta.
Yeah, họ đã thành công!
Baymax đâu?
Cô có nghe tôi không?
Tên cô là gì?
Abigail Callaghan.
sự mất tích của con gái chúng tôi.
Amy Tuyệt Vời của chúng tôi.
Ô, cháu yêu.
Ta thấy việc này hồi xưa rồi.
Họ gọi nó là "Hết cách"
Đó là con anh. Anh sẽ không bỏ rơi nó đâu.
Anh muốn ở lại.
Anh phải có trách nhiệm.
Vấn đề chẳng phải là anh có muốn ở lại hay không.
Anh muốn ở lại với cô ta.
Yeah, họ đã thành công!
Baymax đâu?
Cô có nghe tôi không?
Tên cô là gì?
Abigail Callaghan.
sự mất tích của con gái chúng tôi.
Amy Tuyệt Vời của chúng tôi.
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Endorsed by New York State licensed
language pathology experts, 2018
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://chatfellow.PRO
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://chatfellow.PRO
Any questions? Contact:
CEO Ben Arnold (and Team)
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.

.
.