Thai - 7

 
ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
===  Thai Scripts  ===
.
======= Day 7 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
(Romanized version is further down)
.
.
Congratulations!
.
.
ไม่ใช่ลมหายใจในปอดข้าที่ให้ชีวิตเจ้า
- เธอมาสาย
- ขอโทษค่ะ
ราวกับว่าไม่ใช่ประกายในความคิดข้า
ที่ให้ความหมายต่อชีวิตนั้น
โอ้ เจ้าขยับลิ้น เปล่งวาจา
ก้องสะท้อนความรู้สึกภายใน
การกระทำซ้ำ ๆ ที่ควบคุมไม่ได้
และ  "ถูกตัดปลาย"  
ซึ่งเป็นคำเจ๋ง ๆ ที่แปลว่า "สั้น"
แต่ฉันไม่เคยรู้จนกระทั่งได้พบเธอ
และฉันมีหลายสิ่งที่อยากพูดกับเธอ
ลูกของเราชื่อ โอลิเวีย
เธอเพิ่งอายุได้หกขวบ
ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
ไม่ใช่ลมหายใจในปอดข้าที่ให้ชีวิตเจ้า
- เธอมาสาย
- ขอโทษค่ะ
ราวกับว่าไม่ใช่ประกายในความคิดข้า
ที่ให้ความหมายต่อชีวิตนั้น
โอ้ เจ้าขยับลิ้น เปล่งวาจา
ก้องสะท้อนความรู้สึกภายใน
การกระทำซ้ำ ๆ ที่ควบคุมไม่ได้
และ  "ถูกตัดปลาย"  
ซึ่งเป็นคำเจ๋ง ๆ ที่แปลว่า "สั้น"
แต่ฉันไม่เคยรู้จนกระทั่งได้พบเธอ
และฉันมีหลายสิ่งที่อยากพูดกับเธอ
ลูกของเราชื่อ โอลิเวีย
เธอเพิ่งอายุได้หกขวบ
ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
ไม่ใช่ลมหายใจในปอดข้าที่ให้ชีวิตเจ้า
- เธอมาสาย
- ขอโทษค่ะ
ราวกับว่าไม่ใช่ประกายในความคิดข้า
ที่ให้ความหมายต่อชีวิตนั้น
โอ้ เจ้าขยับลิ้น เปล่งวาจา
ก้องสะท้อนความรู้สึกภายใน
การกระทำซ้ำ ๆ ที่ควบคุมไม่ได้
และ  "ถูกตัดปลาย"  
ซึ่งเป็นคำเจ๋ง ๆ ที่แปลว่า "สั้น"
แต่ฉันไม่เคยรู้จนกระทั่งได้พบเธอ
และฉันมีหลายสิ่งที่อยากพูดกับเธอ
ลูกของเราชื่อ โอลิเวีย
เธอเพิ่งอายุได้หกขวบ
ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย

maichailomhāičhainaipǭtkhāthīhaichīwitčhao
thœ̄māsāi
khǭthōtkha
rāokapwāmaichaiprakāinaikhwāmkhitkhā
thīhaikhwāmmāitǭchīwitnan
`ōčhaokhayaplinplengwāčhā
kǭngsathǭnkhwāmrūsưkphāinai
kānkrathamsāmsāmthīkhūapkhummaidai
læthūktatplāi
sưngpenkhamčhengčhengthīpǣnwāsan
tǣchanmaikhœ̄irūtnokrathangdaiphopthœ̄
læchanmīlāisingthī`ayākphūtkapthœ̄
lūkkhǭngraochư̄`ōliwīa
thœ̄phœ̄ng`āyudaihokkhūap
tham`araikan`ayūkhanīa
maichailomhāičhainaipǭtkhāthīhaichīwitčhao
thœ̄māsāi
khǭthōtkha
rāokapwāmaichaiprakāinaikhwāmkhitkhā
thīhaikhwāmmāitǭchīwitnan
`ōčhaokhayaplinplengwāčhā
kǭngsathǭnkhwāmrūsưkphāinai
kānkrathamsāmsāmthīkhūapkhummaidai
læthūktatplāi
sưngpenkhamčhengčhengthīpǣnwāsan
tǣchanmaikhœ̄irūtnokrathangdaiphopthœ̄
læchanmīlāisingthī`ayākphūtkapthœ̄
lūkkhǭngraochư̄`ōliwīa
thœ̄phœ̄ng`āyudaihokkhūap
tham`araikan`ayūkhanīa
maichailomhāičhainaipǭtkhāthīhaichīwitčhao
thœ̄māsāi
khǭthōtkha
rāokapwāmaichaiprakāinaikhwāmkhitkhā
thīhaikhwāmmāitǭchīwitnan
`ōčhaokhayaplinplengwāčhā
kǭngsathǭnkhwāmrūsưkphāinai
kānkrathamsāmsāmthīkhūapkhummaidai
læthūktatplāi
sưngpenkhamčhengčhengthīpǣnwāsan
tǣchanmaikhœ̄irūtnokrathangdaiphopthœ̄
læchanmīlāisingthī`ayākphūtkapthœ̄
lūkkhǭngraochư̄`ōliwīa
thœ̄phœ̄ng`āyudaihokkhūap
tham`araikan`ayūkhanīa
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-3-8