Thai - 5

 
ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
===  Thai Scripts  ===
.
======= Day 5 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
(Romanized version is further down)
.
.
Congratulations!
.
.
ก็อยากอยู่นะ
แต่เรามาถึงแล้ว
บริกส์กับเจคก็เหมือนกัน
ดูท่าไม่ดีซะแล้ว
นายอยากจัดการยังไง?
ขอบใจเพื่อน
ผ่าน ผ่าน
มีปัญหาหรือครับ
ไม่ ก็ไม่เชิงน่ะนะ
เอาละ ฉันว่าเรา...
เอาสิ
สุดยอดเลย
เธอรักษามะเร็งได้ด้วย
- แปลว่าเลิกเกลียดคนทั้งโลกแล้ว?
ด้วยวิธีที่นุ่มนวลที่สุด
ก็อยากอยู่นะ
แต่เรามาถึงแล้ว
บริกส์กับเจคก็เหมือนกัน
ดูท่าไม่ดีซะแล้ว
นายอยากจัดการยังไง?
ขอบใจเพื่อน
ผ่าน ผ่าน
มีปัญหาหรือครับ
ไม่ ก็ไม่เชิงน่ะนะ
เอาละ ฉันว่าเรา...
เอาสิ
สุดยอดเลย
เธอรักษามะเร็งได้ด้วย
- แปลว่าเลิกเกลียดคนทั้งโลกแล้ว?
ด้วยวิธีที่นุ่มนวลที่สุด
ก็อยากอยู่นะ
แต่เรามาถึงแล้ว
บริกส์กับเจคก็เหมือนกัน
ดูท่าไม่ดีซะแล้ว
นายอยากจัดการยังไง?
ขอบใจเพื่อน
ผ่าน ผ่าน
มีปัญหาหรือครับ
ไม่ ก็ไม่เชิงน่ะนะ
เอาละ ฉันว่าเรา...
เอาสิ
สุดยอดเลย
เธอรักษามะเร็งได้ด้วย
- แปลว่าเลิกเกลียดคนทั้งโลกแล้ว?
ด้วยวิธีที่นุ่มนวลที่สุด

kǭ`ayāk`ayūna
tǣraomāthưnglǣo
bǫrikkapčhēkkǭmư̄ankan
dūthāmaidīsalǣo
nāi`ayākčhatkānyangngai
khǭpčhaiphư̄an
phānphān
mīpanhārư̄khrap
maikǭmaichœ̄ngnana
`aolachanwārao
`aosi
sutyǭtlœ̄i
thœ̄raksāmarengdaiduai
pǣnwālœ̄kklīatkhonthanglōklǣo
duaiwithīthīnumnūanthīsut
kǭ`ayāk`ayūna
tǣraomāthưnglǣo
bǫrikkapčhēkkǭmư̄ankan
dūthāmaidīsalǣo
nāi`ayākčhatkānyangngai
khǭpčhaiphư̄an
phānphān
mīpanhārư̄khrap
maikǭmaichœ̄ngnana
`aolachanwārao
`aosi
sutyǭtlœ̄i
thœ̄raksāmarengdaiduai
pǣnwālœ̄kklīatkhonthanglōklǣo
duaiwithīthīnumnūanthīsut
kǭ`ayāk`ayūna
tǣraomāthưnglǣo
bǫrikkapčhēkkǭmư̄ankan
dūthāmaidīsalǣo
nāi`ayākčhatkānyangngai
khǭpčhaiphư̄an
phānphān
mīpanhārư̄khrap
maikǭmaichœ̄ngnana
`aolachanwārao
`aosi
sutyǭtlœ̄i
thœ̄raksāmarengdaiduai
pǣnwālœ̄kklīatkhonthanglōklǣo
duaiwithīthīnumnūanthīsut
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-3-8