Thai - 4

 
ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =======
.
====  Thai Scripts  ======
.
======= Day 4 ========
.
======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
(Romanized version is further down)
.
.
Congratulations!
.
.
เจ้าปฏิเสธประกายไฟระหว่างเรา
ประกายไฟที่เป็นเหมือนดวงสุริยา
มิใช่ไฟเย็นที่เจ้ากล่าวอ้าง
และเจ้ากล่าวหาว่าข้าเป็นเพียงคนบ้า
จิตวิญญาณที่โหดร้าย
แต่ฉันพยายามที่จะตัดมันให้สั้น
ฉันชอบไปไหนมาไหนกับเธอ
ฉันคิดว่ามันเจ๋ง  
ที่เธอคิดว่าฉันสามารถจะฉลาดได้
และเธอก็ฟังเพลงไวโอลิน
ทีนี้เราเริ่มต้นกันใหม่นะ
พร้อมรึยัง
เราเริ่มต้นกันใหม่นะ
คุณกำลังจะสูญเสียใครไป
อะไรนะคะ
เจ้าปฏิเสธประกายไฟระหว่างเรา
ประกายไฟที่เป็นเหมือนดวงสุริยา
มิใช่ไฟเย็นที่เจ้ากล่าวอ้าง
และเจ้ากล่าวหาว่าข้าเป็นเพียงคนบ้า
จิตวิญญาณที่โหดร้าย
แต่ฉันพยายามที่จะตัดมันให้สั้น
ฉันชอบไปไหนมาไหนกับเธอ
ฉันคิดว่ามันเจ๋ง  
ที่เธอคิดว่าฉันสามารถจะฉลาดได้
และเธอก็ฟังเพลงไวโอลิน
ทีนี้เราเริ่มต้นกันใหม่นะ
พร้อมรึยัง
เราเริ่มต้นกันใหม่นะ
คุณกำลังจะสูญเสียใครไป
อะไรนะคะ
เจ้าปฏิเสธประกายไฟระหว่างเรา
ประกายไฟที่เป็นเหมือนดวงสุริยา
มิใช่ไฟเย็นที่เจ้ากล่าวอ้าง
และเจ้ากล่าวหาว่าข้าเป็นเพียงคนบ้า
จิตวิญญาณที่โหดร้าย
แต่ฉันพยายามที่จะตัดมันให้สั้น
ฉันชอบไปไหนมาไหนกับเธอ
ฉันคิดว่ามันเจ๋ง  
ที่เธอคิดว่าฉันสามารถจะฉลาดได้
และเธอก็ฟังเพลงไวโอลิน
ทีนี้เราเริ่มต้นกันใหม่นะ
พร้อมรึยัง
เราเริ่มต้นกันใหม่นะ
คุณกำลังจะสูญเสียใครไป
อะไรนะคะ

čhaopatisētprakāifairawāngrao
prakāifaithīpenmư̄andūangsuriyā
michaifaiyenthīčhaoklāo`āng
læčhaoklāohāwākhāpenphīangkhonbā
čhitwinyānthīhōtrāi
tǣchanphayāyāmthīčhatatmanhaisan
chanchǭppainaimānaikapthœ̄
chankhitwāmančheng
thīthœ̄khitwāchansāmānthačhachalātdai
læthœ̄kǭfangphlēngwai`ōlin
thīnīraorœ̄mtonkanmaina
phrǭmrưyang
raorœ̄mtonkanmaina
khunkamlangčhasūnsīakhraipai
`arainakha
čhaopatisētprakāifairawāngrao
prakāifaithīpenmư̄andūangsuriyā
michaifaiyenthīčhaoklāo`āng
læčhaoklāohāwākhāpenphīangkhonbā
čhitwinyānthīhōtrāi
tǣchanphayāyāmthīčhatatmanhaisan
chanchǭppainaimānaikapthœ̄
chankhitwāmančheng
thīthœ̄khitwāchansāmānthačhachalātdai
læthœ̄kǭfangphlēngwai`ōlin
thīnīraorœ̄mtonkanmaina
phrǭmrưyang
raorœ̄mtonkanmaina
khunkamlangčhasūnsīakhraipai
`arainakha
čhaopatisētprakāifairawāngrao
prakāifaithīpenmư̄andūangsuriyā
michaifaiyenthīčhaoklāo`āng
læčhaoklāohāwākhāpenphīangkhonbā
čhitwinyānthīhōtrāi
tǣchanphayāyāmthīčhatatmanhaisan
chanchǭppainaimānaikapthœ̄
chankhitwāmančheng
thīthœ̄khitwāchansāmānthačhachalātdai
læthœ̄kǭfangphlēngwai`ōlin
thīnīraorœ̄mtonkanmaina
phrǭmrưyang
raorœ̄mtonkanmaina
khunkamlangčhasūnsīakhraipai
`arainakha
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-3-8