Thai - 3

 
ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
===  Thai Scripts  ===
.
======= Day 3 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
(Romanized version is further down)
.
.
Congratulations!
.
.
ครับ
ผมสัญญาว่ามันไม่ยั่งยืนแน่
ยินดีต้อนรับสาว ๆ ตามฉันมาเลย
บางคนคิดว่าเรารบอยู่กับเยอรมัน...ผิดถนัด
เรารบอยู่กับเวลา
อังกฤษกำลังอดอยากใกล้ตาย
อเมริกันส่งอาหารมาหนึ่งแสนตันทุกอาทิตย์
มีบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นกับฉัน
ฉันจะเดิน หรืออยู่ในรถใต้ดินที่ไหนก็ตาม
น้ำตาฉันจะไหลออกมาเป็นสายน้ำ
ไม่ใช่น้ำตาที่เกิดจากโ อ ลิเีวย
มันเป็นน้ำตาที่มาจากบางสิ่ง
แต่เจ้าไม่ได้หายใจ
เจ้าพูดถึงประกายไฟหรือ
นั่นคือความร่ำรวย
ครับ
ผมสัญญาว่ามันไม่ยั่งยืนแน่
ยินดีต้อนรับสาว ๆ ตามฉันมาเลย
บางคนคิดว่าเรารบอยู่กับเยอรมัน...ผิดถนัด
เรารบอยู่กับเวลา
อังกฤษกำลังอดอยากใกล้ตาย
อเมริกันส่งอาหารมาหนึ่งแสนตันทุกอาทิตย์
มีบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นกับฉัน
ฉันจะเดิน หรืออยู่ในรถใต้ดินที่ไหนก็ตาม
น้ำตาฉันจะไหลออกมาเป็นสายน้ำ
ไม่ใช่น้ำตาที่เกิดจากโ อ ลิเีวย
มันเป็นน้ำตาที่มาจากบางสิ่ง
แต่เจ้าไม่ได้หายใจ
เจ้าพูดถึงประกายไฟหรือ
นั่นคือความร่ำรวย
ครับ
ผมสัญญาว่ามันไม่ยั่งยืนแน่
ยินดีต้อนรับสาว ๆ ตามฉันมาเลย
บางคนคิดว่าเรารบอยู่กับเยอรมัน...ผิดถนัด
เรารบอยู่กับเวลา
อังกฤษกำลังอดอยากใกล้ตาย
อเมริกันส่งอาหารมาหนึ่งแสนตันทุกอาทิตย์
มีบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นกับฉัน
ฉันจะเดิน หรืออยู่ในรถใต้ดินที่ไหนก็ตาม
น้ำตาฉันจะไหลออกมาเป็นสายน้ำ
ไม่ใช่น้ำตาที่เกิดจากโ อ ลิเีวย
มันเป็นน้ำตาที่มาจากบางสิ่ง
แต่เจ้าไม่ได้หายใจ
เจ้าพูดถึงประกายไฟหรือ
นั่นคือความร่ำรวย

khrap
phomsanyāwāmanmaiyangyư̄nnǣ
yindītǭnrapsāosāotāmchanmālœ̄i
bāngkhonkhitwāraorop`ayūkapyœ̄nmanphitthanat
raorop`ayūkapwēlā
`angkritkamlang`ot`ayākklaitāi
`amērikansong`āhānmānưngsǣntanthuk`āthit
mībāng`ayāngrœ̄mkœ̄tkhưnkapchan
chančhadœ̄nrư̄`ayūnairottaidinthīnaikǭtām
nāmtāchančhalai`ǭkmāpensāinām
ไม่ใช่น้ำตาที่เกิดจากโ อ ลิเีวย
manpennāmtāthīmāčhākbāngsing
tǣčhaomaidaihāičhai
čhaophūtthưngprakāifairư̄
nankhư̄khwāmramruai
khrap
phomsanyāwāmanmaiyangyư̄nnǣ
yindītǭnrapsāosāotāmchanmālœ̄i
bāngkhonkhitwāraorop`ayūkapyœ̄nmanphitthanat
raorop`ayūkapwēlā
`angkritkamlang`ot`ayākklaitāi
`amērikansong`āhānmānưngsǣntanthuk`āthit
mībāng`ayāngrœ̄mkœ̄tkhưnkapchan
chančhadœ̄nrư̄`ayūnairottaidinthīnaikǭtām
nāmtāchančhalai`ǭkmāpensāinām
ไม่ใช่น้ำตาที่เกิดจากโ อ ลิเีวย
manpennāmtāthīmāčhākbāngsing
tǣčhaomaidaihāičhai
čhaophūtthưngprakāifairư̄
nankhư̄khwāmramruai
khrap
phomsanyāwāmanmaiyangyư̄nnǣ
yindītǭnrapsāosāotāmchanmālœ̄i
bāngkhonkhitwāraorop`ayūkapyœ̄nmanphitthanat
raorop`ayūkapwēlā
`angkritkamlang`ot`ayākklaitāi
`amērikansong`āhānmānưngsǣntanthuk`āthit
mībāng`ayāngrœ̄mkœ̄tkhưnkapchan
chančhadœ̄nrư̄`ayūnairottaidinthīnaikǭtām
nāmtāchančhalai`ǭkmāpensāinām
ไม่ใช่น้ำตาที่เกิดจากโ อ ลิเีวย
manpennāmtāthīmāčhākbāngsing
tǣčhaomaidaihāičhai
čhaophūtthưngprakāifairư̄
nankhư̄khwāmramruai
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-3-8