Thai - 2

 
ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
===  Thai Scripts  ===
.
======= Day 2 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
(Romanized version is further down)
.
.
Congratulations!
.
.
เอกสารการโอนทั้งหมดนี้
จะต้องมีทนาย
เป็นพยานน่ะ
เอ้อ คุณพอจะช่วยได้มั๊ย
พลเมืองอพยพแล้ว แต่พลรบกำลังรับศึกหนัก
กามอร่ายังไม่เปิดทวาร
เนบูล่า
- เปล่าเลย
เซลด้า ฟิตซ์เจอรัลด์ เด็ดสุดๆ...เนอะ
ใครเหรอ
- เอาจริงดิ
- ก็ฉันไม่รู้
ปีนี้จะไม่เหมือนเดิมครับ
ความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสำเร็จอยู่ที่นั่น สก๊อต
เอกสารการโอนทั้งหมดนี้
จะต้องมีทนาย
เป็นพยานน่ะ
เอ้อ คุณพอจะช่วยได้มั๊ย
พลเมืองอพยพแล้ว แต่พลรบกำลังรับศึกหนัก
กามอร่ายังไม่เปิดทวาร
เนบูล่า
- เปล่าเลย
เซลด้า ฟิตซ์เจอรัลด์ เด็ดสุดๆ...เนอะ
ใครเหรอ
- เอาจริงดิ
- ก็ฉันไม่รู้
ปีนี้จะไม่เหมือนเดิมครับ
ความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสำเร็จอยู่ที่นั่น สก๊อต
เอกสารการโอนทั้งหมดนี้
จะต้องมีทนาย
เป็นพยานน่ะ
เอ้อ คุณพอจะช่วยได้มั๊ย
พลเมืองอพยพแล้ว แต่พลรบกำลังรับศึกหนัก
กามอร่ายังไม่เปิดทวาร
เนบูล่า
- เปล่าเลย
เซลด้า ฟิตซ์เจอรัลด์ เด็ดสุดๆ...เนอะ
ใครเหรอ
- เอาจริงดิ
- ก็ฉันไม่รู้
ปีนี้จะไม่เหมือนเดิมครับ
ความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสำเร็จอยู่ที่นั่น สก๊อต

`ēksānkān`ōnthangmotnī
čhatǭngmītnāi
penphayānna
`œ̄khunphǭčhachuaidaimai
phonmư̄ang`opyoplǣotǣphonropkamlangrapsưknak
kām`arāyangmaipœ̄tthawān
nēbūlā
plaolœ̄i
sēndāfitčhœ̄randetsutsutnœ
khrairœ̄
`aočharingdi
kǭchanmairū
pīnīčhamaimư̄andœ̄mkhrap
khwāmphayāyām`ayūthīnai
khwāmsamret`ayūthīnansakǭt
`ēksānkān`ōnthangmotnī
čhatǭngmītnāi
penphayānna
`œ̄khunphǭčhachuaidaimai
phonmư̄ang`opyoplǣotǣphonropkamlangrapsưknak
kām`arāyangmaipœ̄tthawān
nēbūlā
plaolœ̄i
sēndāfitčhœ̄randetsutsutnœ
khrairœ̄
`aočharingdi
kǭchanmairū
pīnīčhamaimư̄andœ̄mkhrap
khwāmphayāyām`ayūthīnai
khwāmsamret`ayūthīnansakǭt
`ēksānkān`ōnthangmotnī
čhatǭngmītnāi
penphayānna
`œ̄khunphǭčhachuaidaimai
phonmư̄ang`opyoplǣotǣphonropkamlangrapsưknak
kām`arāyangmaipœ̄tthawān
nēbūlā
plaolœ̄i
sēndāfitčhœ̄randetsutsutnœ
khrairœ̄
`aočharingdi
kǭchanmairū
pīnīčhamaimư̄andœ̄mkhrap
khwāmphayāyām`ayūthīnai
khwāmsamret`ayūthīnansakǭt
.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-3-8