Thai - 1


ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
===  Thai Scripts  ===
.
======= Day 1 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
Or visit: www.ChatFellow.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
(Romanized version is further down)
.
.
Congratulations!
.
.
แต่ วาสโก้ เดอ กามา คนนี้ตัดสินใจว่า
ที่จริงผมเขียนให้มีฉากหลังเป็น สงครามกลางเมืองที่สเปน
-แล้วลาร่าล่ะ?
-เธอสบายดี
เราเห็นพ้องกัน ว่าเราต่างก็ไม่เหมาะกัน
แต่ถึงไง ผมได้อ่านไกด์บุค ของคุณนะ
ฉันเคยเห็นนายตอนที่ดีที่สุด
และตอนที่แย่ที่สุด
แต่นี่...
ไปหาไอ้เทปนั่นให้เจอกันดีกว่า
ที่เอฟบีไอ เขาสอนให้คุณดื่มแบบนี้เหรอ
ลุกขึ้น
โอว... นี่เลย
เอากระดาษชำระมา บ้าเอ๊ย
อ่า
แต่ วาสโก้ เดอ กามา คนนี้ตัดสินใจว่า
ที่จริงผมเขียนให้มีฉากหลังเป็น สงครามกลางเมืองที่สเปน
-แล้วลาร่าล่ะ?
-เธอสบายดี
เราเห็นพ้องกัน ว่าเราต่างก็ไม่เหมาะกัน
แต่ถึงไง ผมได้อ่านไกด์บุค ของคุณนะ
ฉันเคยเห็นนายตอนที่ดีที่สุด
และตอนที่แย่ที่สุด
แต่นี่...
ไปหาไอ้เทปนั่นให้เจอกันดีกว่า
ที่เอฟบีไอ เขาสอนให้คุณดื่มแบบนี้เหรอ
ลุกขึ้น
โอว... นี่เลย
เอากระดาษชำระมา บ้าเอ๊ย
อ่า
แต่ วาสโก้ เดอ กามา คนนี้ตัดสินใจว่า
ที่จริงผมเขียนให้มีฉากหลังเป็น สงครามกลางเมืองที่สเปน
-แล้วลาร่าล่ะ?
-เธอสบายดี
เราเห็นพ้องกัน ว่าเราต่างก็ไม่เหมาะกัน
แต่ถึงไง ผมได้อ่านไกด์บุค ของคุณนะ
ฉันเคยเห็นนายตอนที่ดีที่สุด
และตอนที่แย่ที่สุด
แต่นี่...
ไปหาไอ้เทปนั่นให้เจอกันดีกว่า
ที่เอฟบีไอ เขาสอนให้คุณดื่มแบบนี้เหรอ
ลุกขึ้น
โอว... นี่เลย
เอากระดาษชำระมา บ้าเอ๊ย
อ่า

tǣwātkōdœ̄kāmākhonnītatsinčhaiwā
thītringphomkhīanhaimīchāklangpensongkhrāmklāngmư̄angthītpēn
lǣolārāla
thœ̄tbāidī
raohenphǭngkanwāraotāngkǭmaimǫkan
tǣthưngngaiphomdai`ānkaibukkhǭngkhunna
chankhœ̄ihennāitǭnthīdīthīsut
lætǭnthīyǣthīsut
tǣnī
paihā`aithēpnanhaičhœ̄kandīkwā
thī`ēfbī`aikhaosǭnhaikhundư̄mbǣpnīrœ̄
luk khưn
`ōwanīlœ̄i
`aokradātchamramābā`œ̄i

tǣwātkōdœ̄kāmākhonnītatsinčhaiwā
thītringphomkhīanhaimīchāklangpensongkhrāmklāngmư̄angthītpēn
lǣolārāla
thœ̄tbāidī
raohenphǭngkanwāraotāngkǭmaimǫkan
tǣthưngngaiphomdai`ānkaibukkhǭngkhunna
chankhœ̄ihennāitǭnthīdīthīsut
lætǭnthīyǣthīsut
tǣnī
paihā`aithēpnanhaičhœ̄kandīkwā
thī`ēfbī`aikhaosǭnhaikhundư̄mbǣpnīrœ̄
luk khưn
`ōwanīlœ̄i
`aokradātchamramābā`œ̄i

tǣwātkōdœ̄kāmākhonnītatsinčhaiwā
thītringphomkhīanhaimīchāklangpensongkhrāmklāngmư̄angthītpēn
lǣolārāla
thœ̄tbāidī
raohenphǭngkanwāraotāngkǭmaimǫkan
tǣthưngngaiphomdai`ānkaibukkhǭngkhunna
chankhœ̄ihennāitǭnthīdīthīsut
lætǭnthīyǣthīsut
tǣnī
paihā`aithēpnanhaičhœ̄kandīkwā
thī`ēfbī`aikhaosǭnhaikhundư̄mbǣpnīrœ̄
luk khưn
`ōwanīlœ̄i
`aokradātchamramābā`œ̄i

.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions?
Contact us!
E-mail: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.
LAST UPDATE: 2022-6-5