Thai - 1


ChatFellow: FAST, EASY, FREE!
BEST and ONLY conversation partner you need!
SHARE: Tell your friends to use ChatFellow!
Give them the link: www.ChatFellow.com

======================
.
===== ChatFellow =====
.
===  Thai Scripts  ===
.
======= Day 1 ========
.
=======================
.
.
How to use these scripts,
instructions, and more scripts:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
CEO Ben Arnold (and Team)
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
Start reading (out loud):
(should only take 1 minute)
.
.
(Romanized version is further down)
.
.
เฮ่อ  หนูก็แค่อยากให้ทุกอย่างดูดี
สำหรับนาวิกฯ น่ะ
เฮ้ วิคเตอร์ เคอร์ชอว์
เพิ่งโทรมาที่ออฟฟิศ
เขาว่าไง
แกเป็นบ้าไปแล้วเหรอ ไอ้บ้า
เขาว่าไง จอห์น
เธอท้อง
เคลย์ตันต้องดูแลเธอ
ฉันไม่ต้องการเงินของเขา
เชื่อตายล่ะ
นั่นเธอจะทำอะไร?
โถ... น่าสงสาร ฉันขอโทษ
รู้มั๊ย นี่คือเหตุผลที่แท้จริง
ที่ฉันเข้าหาเธอ
เฮ่อ  หนูก็แค่อยากให้ทุกอย่างดูดี
สำหรับนาวิกฯ น่ะ
เฮ้ วิคเตอร์ เคอร์ชอว์
เพิ่งโทรมาที่ออฟฟิศ
เขาว่าไง
แกเป็นบ้าไปแล้วเหรอ ไอ้บ้า
เขาว่าไง จอห์น
เธอท้อง
เคลย์ตันต้องดูแลเธอ
ฉันไม่ต้องการเงินของเขา
เชื่อตายล่ะ
นั่นเธอจะทำอะไร?
โถ... น่าสงสาร ฉันขอโทษ
รู้มั๊ย นี่คือเหตุผลที่แท้จริง
ที่ฉันเข้าหาเธอ
เฮ่อ  หนูก็แค่อยากให้ทุกอย่างดูดี
สำหรับนาวิกฯ น่ะ
เฮ้ วิคเตอร์ เคอร์ชอว์
เพิ่งโทรมาที่ออฟฟิศ
เขาว่าไง
แกเป็นบ้าไปแล้วเหรอ ไอ้บ้า
เขาว่าไง จอห์น
เธอท้อง
เคลย์ตันต้องดูแลเธอ
ฉันไม่ต้องการเงินของเขา
เชื่อตายล่ะ
นั่นเธอจะทำอะไร?
โถ... น่าสงสาร ฉันขอโทษ
รู้มั๊ย นี่คือเหตุผลที่แท้จริง
ที่ฉันเข้าหาเธอ

?
samrapnāwikna
hewiktœ̄khœ̄chǭ
phœ̄ngthōnmāthī`ǭffit
khaowāngai
kǣpenbāpailǣorœ̄`aibā
khaowāngaičhǭn
thœ̄thǭng
khlētantǭngdūlǣthœ̄
chanmaitǭngkānngœ̄nkhǭngkhao
chư̄atāila
nanthœ̄čhatham`arai
thōnāsongsānchankhǭthōt
rūmainīkhư̄hētuphonthīthǣtring
thīchankhaohāthœ̄
?
samrapnāwikna
hewiktœ̄khœ̄chǭ
phœ̄ngthōnmāthī`ǭffit
khaowāngai
kǣpenbāpailǣorœ̄`aibā
khaowāngaičhǭn
thœ̄thǭng
khlētantǭngdūlǣthœ̄
chanmaitǭngkānngœ̄nkhǭngkhao
chư̄atāila
nanthœ̄čhatham`arai
thōnāsongsānchankhǭthōt
rūmainīkhư̄hētuphonthīthǣtring
thīchankhaohāthœ̄
?
samrapnāwikna
hewiktœ̄khœ̄chǭ
phœ̄ngthōnmāthī`ǭffit
khaowāngai
kǣpenbāpailǣorœ̄`aibā
khaowāngaičhǭn
thœ̄thǭng
khlētantǭngdūlǣthœ̄
chanmaitǭngkānngœ̄nkhǭngkhao
chư̄atāila
nanthœ̄čhatham`arai
thōnāsongsānchankhǭthōt
rūmainīkhư̄hētuphonthīthǣtring
thīchankhaohāthœ̄

.
.
Stop!!!
.
.
.
You did great!!!
.
.
.
See you tomorrow :-)
.
.
.
Speaking a second language makes you live longer!
Improve your life! Read my articles! Visit everyday!
www.ChatFellow.com

.
.
THANK YOU!!! Our scripts are -ALWAYS- FREE!
.
Want to be a PRO-MEMBER???
https://ChatFellow.com
It's the FINAL LEVEL!
.
You will love PRO-MEMBERSHIP!!!
.
Get your PRO-MEMBERSHIP now! Go here:
https://ChatFellow.com
.
Any questions? Contact:
CEO Ben Arnold (and Team)
Email: ChatFellow@ProtonMail.com
.
.
.LAST UPDATE: 2021-9-11